برنا الکترونیک

برنا الکترونیک


ویدئوها


معرفی برنا الکترونیک

محصولات / خدمات

نمایشگرهای تابلویی -

نمایشگرهای تابلویی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مقاومت ترمز دینامیک -

مقاومت ترمز دینامیک

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مقاومت اتصال زمین -

مقاومت اتصال زمین

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

حفاظت آندی -

حفاظت آندی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آنتی‌فولینگ -

آنتی‌فولینگ

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

حفاظت کاتدی دریایی -

حفاظت کاتدی دریایی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

حفاظت کاتدی بتن مسلح -

حفاظت کاتدی بتن مسلح

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

تجهیزات اتصال زمین -

تجهیزات اتصال زمین

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

هیترهای صنعتی -

هیترهای صنعتی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پایش خوردگی -

پایش خوردگی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

رکتیفایرهای قدرت بالا -

رکتیفایرهای قدرت بالا

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

حفاظت کاتدی -

حفاظت کاتدی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ترانسفورمر رکتیفایرها -

ترانسفورمر رکتیفایرها

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ترانسفورماتور -

ترانسفورماتور

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مفصل های رزینی -

مفصل های رزینی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

رله های الکترونیکی -

رله های الکترونیکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محسن نصری
وب سایت :http://www.borna-co.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982155544000-4
نمابر :+982155543881
آدرس: آدرس: تهران - خیابان شهید رجایی - پلاک 181
مشاهده بیشتر
پست الکترونیک :
تلفن: +982155232933
نمابر :+982155231412
آدرس: آدرس: تهران - خیابان شهید رجایی – خیابان صنعت – پلاک 9

ارسال پیامبه بالا بروید