برنا الکترونیک

برنا الکترونیک

عضویت نقره ای

ویدئوها


معرفی برناالکترونیک

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محسن نصری
وب سایت :http://www.borna-co.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982155544000-4
نمابر :+982155543881
آدرس: آدرس: تهران - خیابان شهید رجایی - پلاک 181
See More
پست الکترونیک :
تلفن: +982155232933
نمابر :+982155231412
آدرس: آدرس: تهران - خیابان شهید رجایی – خیابان صنعت – پلاک 9

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید